Statut Zálesáka

Statut Zálesáka

ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě je samostatným, nezávislým a výběrovým občanským sdružením zájemců o všestrannou činnost v přírodě. Otvírá se lidem ve věku od 6 let, kteří přijímají a dodržují jeho sjednocující „výchovně výcvikový systém“. Má právní subjektivitu jako celek a přiznává ji i svým základním článkům – střediskům. Svaz může vstupovat do sdružení s jinými organizacemi nebo z nich vystupovat.

ZÁLESÁK pracuje se třemi věkovými kategoriemi – zelenou (10 – 14 let), černou (15 – 18 let) a rudou (nad 18 let), jejihž činnost je koordinována ve střediscích. Přípravnou věkovou kategorií je BÍLÝ ZÁLESÁK, který připravuje děti ve věku 6 – 10 let na budoucí systematickou práci. Středisko se skládá z oddílů alespoň dvou věkových kategorií a oddíly pak ze dvoučlenných až pětičlenných družstev. Středisk jednoho okresu či oblasti mohou tvořit župu. Všechny složky stejné země vytvářejí kmen.

Nejvyšším orgánem řízení je na všech stupních je sněm, složený z držitelů alespoň nováčkovského kvalifikačního stupně černé a rudé věkové kategorie. Organizační složky ZÁLESÁKA jsou řízeny radami, které se skládají ze štábů a z náčelníků o stupeň nižších složek. Štáb je výkonným orgánem rady, je volen sněmem svého stupně a skládá se z kvalifikovaného náčelníka, staršího 18 let a z činovníků, kteří řídí jednotlivé oblasti činnosti (zástupce, organizátor, hospodář, metodik a propagátor).

Základní kvalifikace ZÁLESÁKA se získávají pomocí tří stupňů náročnosti – POCHODNÍ. Tvoří ji nováčkovský, členský a instruktorský stupeň (rádcovský a náčelnický) s praktickými zkouškami – Zálesáckou stezskou pro zelenou a Zálesáckou cestou pro černou věkovou kategorii. Kvalitnější znalostí některého z výcvikových prvků lze získat specializaci. Vyšší kvalifikace je pouze pro rudou věkovou kategorii, neboť je zaměřena na vedení činnosti, případně na trvalou specializaci podle jednotlivých výcvikových prvků. Je tvořena čestným, cvičitelským absolventským kvalifikačním stupněm. ZÁLESÁK pracuje s aktivními členy. Proto každoročně provádí osobní a hromadnou registraci pomocí příslušných registračních karet (členové ve střediscích a střediska u ústřední rady ZÁLESÁKA).

ZÁLESÁK má svoji tradiční symboliku, která vychází ze symbolu moudrosti lesa a tří barev seřazených podle významu – zelená, černá, rudá. Pomocná barva je bílá. Symbolika vyjadřuje příslušnost k ZÁLESÁKU (znak, průkaz, stejnokroj, domovenka, vlajka), kvalifikaci (plnění prvků, kvalifikační stupně, specializace, cvičitelství), funkčí označení (činovník, náčelník), věkové kategorie, ale i zdravení (AHOJ), způsob podávání ruky (křížené malíčky symbolizují společný zájem), oceňování středisek i jednotlivců (Zálesácká trofej, Zlatý odznak) a vzájemné oslovování (kamaráde, křestní jméno, vhodná přezdívka).

Statut ZÁLESÁKA dále řeší terminologii různých typů zálesáckých akcí a systém pochval a pokárání.