Činnost

Činnost

Činnost ZÁLESÁKA probýhá v místech bydliště, ve vlastnoručně upravených střediskových klubovnách, kde vedle sebe pracují oddíly mladší i starší mládeže a v nich pak členové různých profesí. Je to vysoce životaschopný systém – zachovává tradice kolektivu a zabezpečuje věkovou návaznost i potřebnou dělbu práce. Předpokladem je však udržení opravdového zájmu členů poutavostí a neustálou aktivizací neformální činnosti. Starší oddíly mohou navíc zbezpečovat samofinancování svých středisek.

Celoroční práce oddílů se uskutečňuje jak v rámci pravidelných schůzek během týdne v klubovnách, na hřištích, v tělocvičnách, v bazénech či v kulturních zařízeních, tak i na víkendových výprvách do přírody, alespoň jednou za měsíc. Vyvrcholením práce každého střediska jsou letní a zimní tábory. mimořádná pozornost je věnována přitažlivé motivaci celé činnosti vysoké akceschopnosti každého kolektivu. Společné akce pořádá Ústřední rada a informuje o nich registrovaná střediska.

V době obnovení ZÁLESÁKA na podzim roku 1989 se dosud potlačovanou činností ktivně zabývalo již téměř 4000 mladých lidí. Byli soustředěni v oddílech dětí a mládeže 35 středisek z osmi krajů Československa. zajisté existovali i další skupiny mládeže, kterým by vyhovovalo zaměření ZÁLESÁKA, ale neměli možnost seznámit se s jeho náplní, formami práce a organizačním systémem. Od roku 1990 členská základna ZÁLESÁKA neustále roste, i když v posledních letech jen velmi mírně.